ව්යාපෘතිය

Apartment Project In The UK

එක්සත් රාජධානියේ මහල් නිවාස ව්‍යාපෘතිය

Bridge Repair On QEW Expressway Project In Canada

කැනඩාවේ QEW අධිවේගී මාර්ග ව්‍යාපෘතියේ පාලම් අළුත්වැඩියා කිරීම

Checking Project In Norway

නෝර්වේ වල ව්‍යාපෘතිය පරීක්‍ෂා කිරීම

Malaysia Shipyard Project

මැලේසියාවේ නැව් අංගන ව්‍යාපෘතිය

Detecting Scaffolding Project in Britain

බ්‍රිතාන්‍යයේ පලංචිය ව්‍යාපෘතිය හඳුනා ගැනීම 

Music Festival Stage Project

සංගීත උත්සව වේදිකා ව්‍යාපෘතිය

Project In American

ව්‍යාපෘතිය ඇමරිකාවේ

Power Station Project In Australia

ඕස්ට්‍රේලියාවේ බලාගාර ව්‍යාපෘතිය

Project In Canada

කැනඩාවේ ව්‍යාපෘතිය

Project In Sweden

ව්‍යාපෘතිය ස්වීඩනයේ

Project In France

ව්‍යාපෘතිය ප්‍රංශයේ

Real Estate Project In Russia

රුසියාවේ නිශ්චල දේපල ව්යාපෘතිය