සහතිකය

සහතිකය

 • Foldable Scaffold Test Report

  නැමිය හැකි පලංචියේ පරීක්ෂණ වාර්තාව

 • Credible Enterprise

  විශ්වසනීය ව්යවසාය

 • Fiberglass Ladder Test Report

  ෆයිබර්ග්ලාස් ඉණිමං පරීක්ෂණ වාර්තාව

 • Jiangsu Province Recognized Enterprise Certification Center

  ජියැංසු පළාතේ පිළිගත් ව්‍යවසාය සහතික කිරීමේ මධ්‍යස්ථානය

 • CE Certificate

  CE සහතිකය

 • Honor Certificate Of Model Enterprise

  ආදර්ශ ව්‍යවසායයේ ගෞරව සහතිකය

 • ISO9001

  ISO9001

 • Top Ten Enterprises

  ඉහළම ව්යවසායන් දහය

 • Platform Ladder Test Report

  වේදිකා ඉණිමං පරීක්ෂණ වාර්තාව

 • Demonstration Enterprise

  නිරූපණ ව්‍යවසාය

 • Kwikstage Scaffold Test Report

  ක්වික්ස්ටේජ් පලංචියේ පරීක්ෂණ වාර්තාව

 • Model Enterprises

  ආකෘති ව්යවසායන්

 • BSCI

  BSCI

 • High-tech Enterprise Certificate

  අධි තාක්‍ෂණික ව්‍යවසාය සහතිකය

 • Foldable Scaffold Tower

  නැමිය හැකි පලංචිය කුළුණ

 • Demonstration Smart Workshop in Jiangsu Province

  ජියැංසු පළාතේ ස්මාර්ට් වැඩමුළුව නිරූපණය කිරීම

 • Work Platform Certificate

  වැඩ වේදිකා සහතිකය

 • Excellent Honest Service Demonstration Unit in Jiangsu Province

  ජියැංසු පළාතේ විශිෂ්ඨ අවංක සේවා නිරූපණ ඒකකයක්

 • Multi Purpose Ladder Test Report

  බහුකාර්ය ඉණිමං පරීක්ෂණ වාර්තාව

 • Integrity Unit-Consumer Association

  අඛණ්ඩතාව ඒකකය-පාරිභෝගික සංගමය

 • Trestle Ladder Test Report

  ට්‍රෙස්ටල් ඉණිමඟ පරීක්ෂණ වාර්තාව

 • Jiangsu Province Recognized Enterprise Technology Center

  ජියැංසු පළාතේ පිළිගත් ව්‍යවසාය තාක්‍ෂණ මධ්‍යස්ථානය

 • Ladder Scaffolding Test Report

  ඉණිමං පලංචියේ පරීක්ෂණ වාර්තාව

 • Private Technology Enterprise in Jiangsu Province

  ජියැංසු පළාතේ පෞද්ගලික තාක්‍ෂණ ව්‍යවසාය

 • Telescopic Platform Ladder Test Report

  දුරේක්ෂ වේදිකා ඉණිමඟ පරීක්ෂණ වාර්තාව

 • Major Taxpayer In 2015

  2015 දී ප්රධාන බදු ගෙවන්නා

 • 3 Section Ladder Test Report

  3 අංශ ඉණිමං පරීක්ෂණ වාර්තාව

 • Scaffold Castor

  පලංචිය කැස්ටර්

 • Mobile Scaffold Tower

  ජංගම පලංචිය කුළුණ

 • Labor Security Integrity Demonstration Unit-Human Resources and Social Security Bureau

  කම්කරු ආරක්‍ෂක අඛණ්ඩතාව විදහා දැක්වෙන ඒකකය-මානව සම්පත් සහ සමාජ ආරක්‍ෂක කාර්යාංශය